Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.m-knoflicky.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.m-knoflicky.cz je:

Martin Mašek
Výroba zboží nejen pro taneční sport
IČO: 69008019, DIČ: CZ7809120495, živnostenský list vydal MěÚ Sadská č. j.: 2416/385/98

Adresa: Pražská 413,289 12 Sadská
Telefon: 325 594 717
Mobil: 604 661 123
Email: info[zavinac]www.m-knoflicky.cz
Bankovní účty: 51-7208860247/0100

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.


Uzavření kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O stornování objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena.


Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má spotřebitel dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno a u zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude vůči kupujícímu uplatněn požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.


Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu složenkou, případně na žádost kupujícího vráceny na bankovní účet.


Dodání zboží

Zboží je standardně expedováno do 2-3 pracovních dnů. Při nevyzvednutí zásilky si prodávající může nárokovat úhrady dopravy.


Reklamační řád

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je kupující povinen neprodleně reklamovat u prodávajícího.

Reklamace

Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen neprodleně reklamovat u prodávajícího.
V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Zašlete reklamované zboží (včetně kopie dodacího listu, záručního listu a průvodního dopisu s popisem vady) na naši adresu. Lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů od předání vadného zboží a podkladů o okolnostech závady.


Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.


Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017.